سیر وجلوگیری ازریزش مو

سیر ویک تجربه بسیارجالب

همکاری دارم که میگفت: برادرم شامپوپرژک میزنه وموهاش دوباره درآمده است.یک روزفروشگاه بودم وچشمم به شامپوسیرافتاد؛خریدم واستفاده  کردم چندوقت بعدمتوجه شدم که موهام دیگرنمیریزد.

بعدرفتم سیرخریدم  ودرهونگ  بصورت ملایم که  عصاره اش نپاشد له کردم ومحصول را  واردشامپوهای معمولی کردم .موقع حمام رفتن قبل ازدوش گرفتن 10 دقیقه به سرتان بمالیدوصبرکنیدتا جذب پیازموشود.

یا پودرآنراتهیه کنیدوواردشامپوکنید واستفاده کنید.من این فرمول رابه خیلیها توصیه کرده ام 70% آنهاجواب گرفته اند وزنگ زده اندوتشکرکرده اند.برای بعضی جلوگیری ازریزش مو می کند وبرای بعضی حتی موهاشون دوباره درآمده است.حدود30% افرادهم گفته اندکه تفاوتی حس نکرده اند.

البته واردکردن سیردررژیم غذائی(به صورت خوراکی)  هم موثراست اماجذب آن کم است.

سنجش کیفیت سیر:

 میگویندبهترین سیرها ازهمدان وزنجان (طارم) است اما زمینهای غریب(یعنی قبلادرآنهاسیرکشت نشده باشد) یاآنهائی که آفتاب خورده انده(آیش) نیزسیرخوبی می دهند. سیرراقاچ کنیدوبه زبانتان بزنیدیاگازبزنیدبایدمانندکاردکه میبردتندی وتیزی آنرابازبانتان حس کنید وبه قول قدیمیها باید بویش تا7تامحله برود

 

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
محمدمصطفی

شامپو سیر ابداعی شما جالب بود