مرده پرست نباشیم

بی خبرازهمدگرآسوده خوابیدن چه سود؟

 


زنده را باید به فریادش رسید

 

زنده راتا زنده است قدرش بدان

ورنه برروی مزارش کوزهگل چیدن چه سود

زنده را در زندگی دستش بگیر

ورنه مشکی ازبرای مرده پوشیدن چهسود؟

بامحبت دست پیران راببوس

ورنه برروی مزارش تاج گل چیدن چه سود؟

یکشبی بازنده ای غمخوارباش

ورنه برروی مزارش زارنالیدن چه سود؟

تازمانی زندهایم بایکدیگربیگانه ایم

درعزاها روی یکدیگربوسیدن چه سود؟

گرتوانی زنده ایراشادکن

درعزا عطروگلاب؛  ناب پاشیدن چه سود؟


ازبرای سالمندان یک گل خوشبوببر

تاج گلها در کنار همدگر چیدن چه سود؟

گر نرفتی خانه اش تا زنده بود

خانه صاحب عزا شبها خوابیدن چه سود؟

گرنپرسی حال من تازنده ام


گریه

چسالها عید آمدورفت ؛نکردی یادمن

جای خالی مرادرخانهام دیدن چه سود؟

گرنکردی یادمن تا زنده ام

سنگ مرمر روی قبرم چیدن ورفتن چهسود؟

وزاری و نالیدن چه سود؟
ورنه برسنگ مزارش آب پاشیدن چهسود؟
برمزارمردگان خویشنالیدن چه سود؟

 

/ 0 نظر / 81 بازدید