افسردگی deprestion

از زبان کسی که آنرا تجربه کرده است . انسان راز همه چيز را دريافته به جز چگونه زيستن. (ژان پل سارتر)

ابتداء تصمیم گرفتم که تجربیات ومطالعات خود ازاین بیماری را درقالب یک مقاله کامل وجامع روی شبکه قراردهم. رفتم سراغ گوگل وآنرا serch کردم دیدم حدود 150000 مورد پیدا کرد چندتائی را بازکردم وخواندم , پی بردم که دیگران حق مطلب را اداء کرده اند وبیانات من شایدتکرار مکررات با شد. بنابراین تصمیمم برآن شد که نکاتی که ذکرنشده یا کمتربیان شده را در قالب بندها یی بیان کنم .

1-علت : افسردگی به علت ازدست دادن هرآن چیزی که نقش حیاتی واساسی درزندگی انسان دارد رخ می هد ونیاز به عوامل دیگری ازجمله ژنتیک , عاطفی بودن , زمینه های ارثی , اختلا لات زیست شیمیائی بدن , تجربیات نا گوار, مصرف بعضی ازداروها مانند : لیبریوم (کلردیازپوکساید ) فنوبا ربیتال , پروپرانولول و .....دارد . مرگ یا طلاق همسرووابستگان درجه اول دیگر,ازدست دادن شغل ,زندگی جداازخانواده ( سربازی .دوران دانشجوئی . مهاجرت . زندان و.....) تفکر منفی و... ازدیگر عوامل هستند.حالت روانی نگرش شخص نسبت به رویدادها (طرزتفکروباوربیمارنسبت به اشیاء وامور) غیرمنطقطی است .فشارهای ناشی ازشرائط جوامع صنعتی .سروصدا.دود.ترافیک .جمعیت زیاد.بیکاری .معلولیت .اعتیاد.برخی ازبیماریهای مزمن جسمی واختلالات هورمونی درخانمها بعداززایمان ویاقبل ازقائدگی

2- ایده آل گرائی (جزمیت ومطلق گرایی = قانون همه یا هیچ ) یکی دیگرازعوامل اصلی افسردگی می باشد اکثرشخصیتهای این تیپی آرزوهای بلندپروازانه ای درافکارخوددارندومعمولا هم انتظارات خارج ازتوان واستعدادهای خود, ازخودشان دارند وزمانی که به این آرزوها نمی رسنددچار افسردگی می شوند. بعضی اززیرگروههای این نوع شخصیت خیلی تخیلی واوهام گرا هم هستند.اینها معمولا یک چیزرانمی خواهند واگرخواستندبهترینش رامی خواهند.

3-فردافسرده تمام نقاط وتوانائیهای مثبت خودرا درچاهی میریزد و زیر صدها تن خاک آن را دفن می کند وبرعکس نقاط ضعف وکمبودخودرا می کاود واز درون شخصیت خودبیرون میکشدوزیرمیکروسکوپی می برد وآنرا هزارها مرتبه بزرگ می کند یا برقله کوهی مینهد وهمچون مونسی دائم انرا همراه خود دارد.

4- فردی که افسردگی را تجربه کرده وبهبود یافته تصورات وفهمش ازجهان سه گونه است: الف – دنیائی که درسلامتی درآن زیسته است ب- آخرتی که به آن باوردارد وهنوز نیامده ج- دنیای افسردگی که دراوج بیماری تجربه کرده ودرآن زمان تا اندازه زیادی ازدرک دودنیای دیگر عاجز است .

5- یکی دیگر ازواقعیتهائی که انسانهای افسرده از آن رنج می برند این است که بیماری آنها علائم جسمی ویاظاهری مانند معلولیت ویا شکستگی و .....نداردکه دیگران آنرا ببینند وآنها را درک کنند یا مورد حمایت قرا ر دهند. ببینید بیماری جسمی علائم مشهودویا آشکاری دارد یا حد اقل باروشهای تشخیصی مانند آزمایش ورادیولوژی و.... قابل تشخیص واستناداست اما افسردگی ( وبسیاری ازبیماریهای روانی دیگر ) اینطور نیست ومثلا یک کارمند برای تا ئید استعلاجی با اداره مربوطه اش مشکل دارد. افسردگی با بیماری کوری وفلج چهاردست وپا به یک میزان درفرد,ناتوانی ایجادمیکند.( دکترخواجوی مدیرکل اسبق پیشگیری سازمان بهزیستی کشور )

6- حمایتهای خانوادگی وفامیلی یا دوستان فوق العاده دردرمان افسردگی مهم است 0زمانی که دربیمارستان خورشید بستری بودم بعدازیک ملاقات عصرجمعه بیماری برایم تعریف کرد که آن شب می خواسته برود بالای تانک منبع آب وخودکشی (suicide ( کند اما هنگام ملاقات یکی ازدوستان آمده وبه اوسرزده وقول یک شغل( کار ) پس ازبهبودی را به او داده است. واین امراورا ازخودکشی باز داشته است . ایکاش وزارت مسکن وشهرداریها ودیگر موسسات خیریه واجتمائی وبانکها و....... این بیماران را درک می کردند ودراراعه دادن تسهیلات وخدمات خود برای آنها اولویتی را قلئل می شدند.

7- بیماری می گفت درفازحاد بیماری به یک روانپزشک ( دکترسید مهدی حسن زاده – روانپزشک ) دراصفهان مراجعه کردم وبه اوگفتم : آقای دکتربه عنوان آخرین کمک آمده ام خدمت شما وامروزصبح دوباره تصمیم خودکشی داشتم والآ ن هم آن افکاردروجودم می باشد چه کنم ؟ پزشک جواب داد : وای وای چه کارهای زشتی . بیمار گفت : خیلی ناراحت شدم وگفتم ایشان که یک استاد دانشگاه است ودرکش ازافسردگی اینست وای به حال عوام وپدر ومادرمن بیسواد وفردا دوباره دست به خودکشی زدم که باز ناموفق بود.پس مواظب برخورد وصحبتها یمان بابیماران افسرده باشیم. رسانه ها – روزنامه ها – صداوسیما و ....... بایدقدمهای جدی درزمینه آموزشهای همگانی بردارند ودرک وفهم اطرافیان بیماران افسرده را ازاین بیماری افزایش دهند.

8- بعضی ازغذا ها که طبع سرد دارند مانند : ترشیجات , خیار,گوجه, سماق ( که بیشترهمراه کوبیده مصرف می شود ) گوشت گوساله, ماست ترش و..... تشدیدکننده افسردگی هستند وبرعکس عسل , موزو..... دربهبودی بیماری نقش دارند.

9- درفرانسه یک زمانی متوجه شدندکه میزان مراجعه به اورژانسهای روانپزشکی درزمستان وبعضی ازفصول سال که بادهای فصلی می وزد بیشتراست ,پس ازتحقیقات بسیاربه این نتیجه رسیدند که بین افسردگی ونور( طول مدت روز) رابطه ای هست0درهیپوتالاموس گیرنده هایی حساس به نوروجود دارد که این گیرنده ها بصورت غیرمستقیم موجب افزایش سروتونین مغزوبهبود افسردگی می شوند. به همین علت افسردگی درزمستان شایع ترازتابستان است .

10-افسردگی بیماری بزرگان ادب وهنرنیزمی باشد. صادق هدایت –امیل زولا-گی دوموپاسان- گوستاوفلوبر-ویرجینیاوولف – هانریخ فن (شاعرآلمانی )-چایکوفسکی (آهنگسازروسی )-ریلکه (شاعراتریشی)-بودلر(شاعرفرانسوی )-بالزاک ( نویسنده فرانسوی)- شوپن ( آهنگساز لهستانی )سابقه ابتلاء به افسردگی داشته اند.

11- علائم : بیمارافسرده ازدرک شادی بادیگران عاجزاست .کاهش تمرکزفکروکمبودانرژی واحساس خستگی وافکارمنفی ( ودرفازحاد ا فکارتکرارشونده خودکشی ).احساس گناه –لجبازی وبی حوصله بودن – پرخوری یا بی اشتهایی – کم خوابی یاپرخوابی –احساس گناه وبی ارزش بودن یااحساس پوچی –ژولیدگی ونامرتب بودن ظاهرولباس –بیداریهای مکرر-کاهش عملکردهای شغلی واجتماعی-کاهش اعتمادبه نفس وخودکم بینی –آه کشیدنهای مکرر-گاها گریه –عصبانیت – انزوا-ترس ودلهره واضطراب ازقبول مسئولیت وتعهد-

12- جنسیت : احتمال ابتلای مردان 12-10 درصد وخانمها 25%-20% میباشد.نوجوانان وسالمندان دوگروه دیگری هستندکه بیشتر ازبقیه مبتلاء می شوند.

13-افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند وآنهایی که شخصیت خودرامدیون تائید دیگران می دانند ( و به محبت طلبی دچارند) همواره درمعرض خطرند.

14- درمان (ادبی ومذهبی ) : ایمان مذهبی ( خودکشی ازگناهان کبیره است-حدیث معصوم ) – کانون گرم خانوادگی وعشق به بچه – شعردرمانی ( عطارنیشابوری : ازدی که گذشت هیچ ازاویادمکن فرداکه نیامده است هیچ ازاویادمکن برنامده وگذشته بنیا د مکن حالی خوش باش وعمربربادمکن

شعرفوق به عبارتی زندگی در حال راتاکید می کند.

درموارد شدید درمان ترکیبی ( دارودرمانی وروان درمانی ) ورفع مشکلات محیطی واجتماعی مریض باید توام انجام گیرد.خانواده می تواند با تاکید برنقاط مثبت وارزشهای بیماروپرهیزازسرزنش بیمارموجب بهبودی اوشوند.

15- مسافرت : موجب بهبودی افسردگی واکنشی , وتشدیدافسردگی درونزا می شود.

16-کاهش عنصرروی( zn ) درتشدید افسردگی ثابت شده است.مغزگردو, تخم آفتابگردان, کنجد و...( مخصوصا درافسردگی پاییزی ) ازغذاهای مناسب حاوی روی است.ازعسل وموزوماهی هم غافل نشوید.

17- دارودرمانی : فلوکستین هیدروکلراید (prozak ) +سیتالوپرام ( نسبت به تری سیکلیکها کم عارضه تراست اما گرانتراست واختلالات خواب یکی ازعوارض اصلی آنست وحدود دوهفته طول میکشد تااثرکند.)

18- افسردگی وسیستم ایمنی بدن : چندسال پیش درآمریکا تحقیقی صورت گرفت : درایام شادی وغم ( افسردگی –مصیبت –سوگواری ....) ازافراد داوطلب خونگیری کردند ولنفوسیتهای T ( نوعی گلبول سفید که وظیفه دفاع بدن درمقابل میکروبها وویروسها و... عوامل بیگانه مهاجم را به عهده دارد) آنها را شمارش کردند, نتیجه تحقیق : درموقع افسردگی وناراحتی وسوگواری گلبولهای سفید (WBC ) به شدت کاهش می یا بد وبیمارمستعد انواع عفونتها می شود ازجمله سرماخوردگی , تبخال و ...... واین امروزه ثابت شده است که افکا ر-باورها ونگرشها – ودرکل مسائل روحی تاثیربسیارزیادی دربهبود یاتشدید بیماریهای جسمی دارد.دوسال پیش به علت مشکلی افسردگی بنده عودکرده بودودوروزبعدش هم سرماخوردگی پیدا کردم ,به یک پزشک عمومی مراجعه کردم وگفتم که : هرموقع یک مسئله روحی برایم رخ می دهدوبه سراشیبی افسردگی می روم , سرماخوردگی پیدامی کنم ( البته درفصل پاییز وزمستان ).خانم دکترباحالت اعتراض آمیزی فرمود:یعنی چه ؟چه ارتباطی دارد؟ برایم خیلی تعجب آوربود که یک پزشک ......

19-انسانهای افسرده معمولا منتظرخبرهای بد وهولناک و ناگوارهستند.اگرمسئول محل کارشما بعد ازترک محل کارورسیدن به منزل با همسرشما تماس گرفته وتابه منزل رسیدید خانمتان خبرآن تماس راداد ومنقلب شدید ومظتربید که آی چه شده ( دلشوره دارید ), شماهم یا سابقه افسردگی دارید یا مستعد ابتلاء هستید

20-بعضی ازافسردگیها لحظاتی قبل ازخواب رفتن ونیزهنگام بیدارشدن شدت بیشتری دارند.

21-افسردگی با بیماری کوری وفلج چهاردست وپا به یک میزان درفرد,ناتوانی ایجادمیکند.( دکترخواجوی )

22- اقدام به خودکشی درزنان بیشترازمردان است اما خودکشی موفق درآقایان بیشتراست .خودکشی درپزشکان بیشترازطبقات اجتماعی دیگر( به خصوص چشم پزشکان ) است.هرچه تعداددفعات خودکشی بیماربیشترشود روشهای پیچیده تروکاملی رابرای انتهارانتخاب می کند واحتمال خودکشی موفق اوافزابش می یابد.

23-افسردگی وروان درمانی : مهدی قراچه داغی متولد کاشان.فوق لیسانس اقتصادبازرگانی ازآمریکا .شاغل درفرودگاه مهرآباد تهران .یکی ازبهترین وپرکارترین مترجمان کشوراست که حداقل تاکنون حدود 230 کتاب ترجمه کرده است.واقعا کتابهای ایشان درزمینه رواندرمانی خلاقیت شناخت روح و روانشناسی معجزه است . کتاب روانشناسی افسردگی باتیترفرعی –فنون شناخت شخصیت وتغییرآن ( انتشارات روشنگران ) ایشانراخواندم خیلی عالی بود.

24-یک نکته درمانی جالب: برای درمان وانتخاب داروی قطعی بنده حدودسه سال طول کشید وپزشک پس ازآزمایش داروهای مختلف ,پی بردکه بنده به آمی تریپتیلین جواب می دهم چندسال بعدیکی ازفامیلهای مادری بنده مبتلاء به افسردگی خفیف شد وازاتفاق بنده ایشان راپیش روانپزشک بردم ,روانپزشک داروی درمانی بنده راهم برای ایشان تجویزکردوخیلی زودهم درمان شد. ماهها بعدمتوجه شدم که پزشک براساس (( خزانه ژنتیکی مشترک )) درمان ایشان رامطابق من انتخاب کرده ودرمانش هم صحیح بوده .

25- فرویدافسردگی راواکنش روانی انسان دربرابر یک کمبود می داند.(گاه این کمبودخیلی پنهانی ومرموزاست .)کمبود می تواند فقدان عزیزان,ازدست دادن موقعیت .امیدیااعتمادبه نفس باشد.فقدان سلامتی درپی یک سکته قلبی ومتعاقب آن افسردگی

26-کاهش ناقلهای عصبی نورآدرنالین وسروتونین دراین بیماری قطعی است 27- یکی ازعلائم غیرمحسوس وجالب افسردگی اینست که :درفصل بهاربه پاییزمی اندیشیم.قبل ازدستیابی به هرموفقیتی یالذت ازهرشادی به فقدان وغروب آن فکرمیکنیم.

28-افسردگی واقعا قابل درمان است خودبنده دراوج بیماری که روانپزشک نویدبهبودی به من می دادپیش خودم می گفتم که اینهاکشک است وبرای دلخوشی مامی گویند اما خداشاهداست اینطورنیست واین بیماری قابل کنترل ودرمان است.اماصبوری شما وحمایت اطرافیان خیلی لازم است 29-تاجای ممکن اموری راکه برای شماشادمانی ایجادمی کندبگنجانید مثل گردش بادوستان .جذب کاری شدن بیش ازهرعاملی می توانداحساسهاوافکارمنفی وافسرده راازشمادورسازد.بی هدفی وبطالت یکی ازعوامل تشدیدکننده افسردگی است.

30 –این مقاله ناقص است وبه زودی نسخه کاملتری ازآنرامنتشرخواهم کرد.بانظرات خود مارایاری دهید.

غفور احمدی ونهری بیمارستان سوختگی اصفهان www.venhar.blogfa.com

www.293venhar293.persianblog.ir

vwnhary@gmail

/ 1 نظر / 21 بازدید
شب نويس

salamdoste aziz. rastesh an yek tahghigh daram rajeh beh ravanshenasi dar khosoe afsordegi va nahveh an dar beyne javona khoshhal misam keh komakam koni ageh mayel bodid behem khaba bedid ya id am ro add konid mamnonam bye sara