لنجان وبرنجش

لنجان: وقتی زاینده رودازاستان چهارمحال و بختیاری وارداستان اصفهان  می شود(بعدازپل زمانخان  سامان وقبل ازچرمهین) نواحی لنجانات شروع می شود.


زاینده رودبه  ترتیب ازباغ بهادران  وزرین شهرودیزیچه ونکوآبادوپیربکران وفلاورجان (زیراتوبان ذوبآهن)وگارماسه ودرچه  عبورمیکند ازشمال دستگردخیار وارداصفهان می شود.


دوطرف مسیری راکه نام  بردم منطقه لنجان یالنجانات اصفهان مینامندکه بیشتراز200 روستاراشامل می شود.لنجان به دومنطقه سفلی(لنجان پائین وبه  مرکزیت فلاورجان ) واولیاء(لنجان بالا به مرکزیت زرین شهر)تقسیم میشود.فلاورجان 76 روستادارد.


اخیراگویااستانداری ورسانه ها زرین شهررا " شهرستان لنجان"  ؛نام  میبرند.


مبارکه قبل ازدهه 60  ه.ش بخشی ازلنجان اولیاء بوده اماباتاسیس مجتمع فولادوتوسعه این منطقه ؛ به شهرستانی مستقل تبدیل شده است.


لنجانیهانیزکلمات واصطلاحات عامیانه ومنطقه ای خاصی برای خوددارنداماخیلی زیادنیست.یک ضرب المثل عامیانه جالبی ازلنجانیهابه ادبیات  کلاسیک فارسی راه یافته است که درصفحه599  جلد1 فرهنگ معین  ذکرگردیده است؛به نام "بوجارلنجان" .


بوجار:کسی که شغلش پاک  کردن غلات وحبوبات است بوسیله غربال.کسی که خرمن رابادمی دهد.


 


بوجارلنجان:کسی که هرجا مرکزقدرت وثروت بیندبرای استفاده بدان سو رود ودرعقیده پابرجانباشدهمچون  بوجارکه هنگام  بوجاری ازهرطرف که بادآیدروی خودبدان سوکند


 


قبل ازآمدن کمباین(گندم  خوردکن) پس ازپولک  کردن(جمع آوری وخرمن کردن  بافه ها) آنهاراتوسط ورزآب والاغ می کوبیدند دوباره جمع می کردندو3-4 روزآنجابیتوته می کردندهرموقع بادمی وزیدمخلوط کاه ودانه راتوسط هورچین(چهارشاخ)به هوا پرتاب می کردندتاعبوربادکاه  ودانه راازهم جداکندچه بسایک هفته بادنمی وزیدورعیت مجبوربودکه چندروزوشب درخرمن بخوابد.


بانظرات خودمطلب ماراکامل کنیید


غفور  احمدی ونهری


  


این مطلب هم زمان دروبلاگ "روستای ونهر"نیزمنتشرخواهدشدومقدمه ای برمقاله ای جالب  درمورد پخت برنج لنجان

/ 0 نظر / 79 بازدید