سوانح- سوختگی وضعف آموزشهای همگانی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

زمانی که هلموت کهل صدراعظم آلمان بودخبرنگارCNN ازاوسـئوال کرده بودکه رمزموفقیت شما درصدارت وموفقیت چه میباشد؟ ایشان جواب داده بود که: 1- آمار 2-آموزش .

بی شک آموزش ازاصول اولیه رشد وتعالی هرجامعه وتمدنی بوده وهست مخصوصا درگروه علوم تجربی وپزشکی که هر زمانی که هلموت کهل صدراعظم آلمان بودخبرنگارCNN ازاوسـئوال کرده بودکه رمزموفقیت شما درصدارت

روزکشفیات واختراعات جدیدی درراهندودرهررشته ای که باشیدباز هم هرآنچه بخوانیدازعلم واقعی روزعقب هستید.

زمانی رشته پزشکی 90 واحددرسی بوده وامروزه 310 واحداست وپزشکانی باهردونوع آموزش اما تحت یک قانون دراین شهرطبابت میکنند.که این نیزازنقاط ضعف درمانی دراین کشوراست گذشته ازاینکه طی این فاصله صدها قلم داروکشف تولیدوواردبازارشده اند. اما اینک نمونه هایی ازسوانح وبررسی چا لشهای شناختی وآموزشی آن.

1-     موتورسواری درتابستان دچارآتش سوزی میشود . علتها : داغی سیلندر- پوسیده بودن یا بی کیفیت بودن شیلنگ بنزین – برخوردموتوربا یک مانع وسوراخ شدن مخزن بنزین – و......

راههای پیشگیری آموزشی ازاین حادثه : آموزش موتورسواران ازطریق صنف آنها یا هنگام گرفتن گواهینامه توسط راهنمایی ورانندگی یا آتش نشانی. وآمورش وآگاهی دادن به قطعه سازان .

2-     شاگرد مکانیک یک تعمیرگاه درشروع یک روزکاری زمستان آتش گرمی راجلوی کارگاه خودروشن میکندپس ازچند لحظه که لباسهای اغشته به روغن او گرم شد ناگهان شعله به طرف اوکشیده می شودوحادثه رخ می دهد.

درحالی که کپسول آتش نشانی هم درتعمیرگاه موجودنمیباشد.

راههاي پیشگیری : مانند بند 1 ونیزآموزشهای ادواری ویژه اصناف صنعتی وکارگاهی  

راهکارهای آموزشی جهت پیشگیری ازسوانح سوختگی

1-     منظورکردن درسی تحت عنوان سوانح دریکی ازمقاطع ابتدایی-راهنمایی یادبیرستان

2-     درج یکسری ازراهکارهای پیشگیری وآموزشی درکتاب راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی .  

3-     استفاده ازتیزرهای تلوزیونی دررسانه ملی

4-     درج جملات یاشعارهای پیشگیرانه روی قبوض آب وبرق وگازوتلفن مخصوصا درفصل زمستان

5-     استفاده ازرسانه های همگانی دیگر( روزنامه هاومجلات – نشریات ادواری وپیکهای نوروزی مدارس و.... )

6-     جمع آوری وچاپ وانتشارخاطرات سانحه دیده گان – پرستاران – وپرسنل آتش نشانی

7-     وسرانجام صحبت با سینماگران وداستان نویسان وهنرمندان جهت تهیه داستان یا فیلمی (به هرحال استفاده ازتریبون آنها ) جهت انعکاس آموزشهای عمومی وانتقال مسايل ومشکلات این حرفه به افکارعمومی جامعه ودرنتیجه توجه

بیشترجامعه به این بخش

 

 

آنچه  مسلم است ضعف ارتباط بین مسولین وکادردرمانی سوانح وسوختگی با افکارعمومی ورسانه های همه گانی است ونهادینه نشدن این ارتباط است که رسانه ها نیزمقصرند. به عبارت دیگرسهم خواهی وباج خواهی این صنف ازرسانه های عمومی ,اصناف , دانشگاهها , آموزش وپرورش , ونیروی انتظامی مخصوصا راهنمایی و رانندگی  تا کنون صورت نگرفته واین مهم وظایف روابط عمومی را دوچندان می کند.

آنجا که خودسوزی مسئله ای شخصی وروا نشناختی است سهمی درپایان نامه های دانشکده های علوم تربیتی نداریم ودرمواردی که علل آن می تواند بیکاری,  اعتیاد,اختلاف همسران , ومشکلات خانوادگی دیگرباشد سهمی ازپایان نامه ها ویا آموزش دانشکده های علوم اجتماعی نداریم . پیشنهاد میشود که سالانه بودجه ای ازبیمارستان ویا معا ونتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص به پایان نامه

هایی داده شود که موضوع آن درارتباط با مسایل سوختگی باشد

 بعنوان یک اصل که همیشه پیشگیری قبل ازدرمان است اگرما هزینه ای رابرای پیشگیری ازسوانح وسوختگی اختصاص بدهیم وبا اطلاع رسانی صحیح وافزایش آگاهی مردم وجامعه ، عمل کنیم بی شک سوددهی بالائی خواهیم داشت . این سود

سوددهی یعنی کاهش هزینه های درمانی .

Ghaforahmadyvenhary@yahoo.com

غفور احمدی – کارشناس آزمایشگاه بیمارستان سوختگی اصفهان

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
احسان

يا علی