معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری

 

معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری

ضمن عرض سلام؛ همانطور که می دانید بخشی ازبیماران بیمارستانهای سوختگی را معتادانی تشکیل می دهند که درآخرین مرحله (end stage)اعتیاددست به خودسوزی می زنند وبخشی دیگرآنانی هستندکه یااززندان آزادشده اند ویادرهنگام طلاق وجدائی همسران ونابسامانیهای خانوادگی دست به خودسوزی می زنند.این افراداکثرا مبتلابه هپاتیت-ایدزو... می باشند که ما پرسنل آزمایشگاهی درتماس مستقیم بافرآورده های بیولوژیک( خون-ادرار-مدفوع-کشت زخم درمیکروب شناسی و...) این بیماران می باشیم.همچنین به کرات هنگام نمونه گیری (فرورفتن سوزن آلوده) needle  stick شده ایم. بخش دیگری ازبیماران سوختگی اقشارفرودست جامعه ودارای مشکل مادی هستند که به علت فقرونداری ویابیکاری وفشارهای مادی واقتصادی دست به خودسوزی می زنند که این واقعیت خودبیانگرآنست که کادردرمانگرآنها باید خود با نشاط وفارغ ازآن مشکلات باشد تابتواندسرویس مناسبی به آنهابدهد.

هیئت محترم وزیران درتاریخ 20/10/1388 قانونی راتحت عنوان (( قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت )) تصویب نموده که درماده یک آن مشمولین آن به شرح زیراست :پرستاران بهیاران کمک بهیاران ماماها پزشکان کاردانهاوکارشناسان اتاق عمل  کاردانهاوکارشناسان هوشبری وشاغلین رشته فوریتهای پزشکی می باشد.

ودرماده 3 آن نیزامتیازات دیگری رابرای کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی وسوختگی قائل شده اند.

ومتاسفانه شاغلین رشته علوم آزمایشگاههای تشخیص طبی منظورنشده است ویاازقلم افتاده است.

مشکل فوق موجب دلسردی ما؛وگلایه خادمین این بخش ازتصویب کنندگان محترم قانون  فوق است.آیااین موجب حزن ودلسردی مانمی شودکه ببینیم همراه دیگربخشهای یک سیستم زحمت می کشیم وحتی ازبعضی ازآنهادرمعرض خطربیشتری قرارداریم امابه آنها امتیازیاپاداشی داده شود وماراازآن محروم کنند؟ آیا این دوگانگی درمدیریت یک سیستم ؛کمک کننده آن سیستم درنیل به اهداف آن می باشد ویاتظعیف کننده ؟ وآیاباشعارهای عدالت محوردولت محترم همخوانی دارد؟

لذاازمسئولان ومتولیان محترم نظام سلامت کشورخواهشمندیم که دربهارسی وسومین سالگردانقلاب طی طرح ویالایحه ای قشرزحمت کش ( علوم آزمایشگاهی ) راجزء مشمولین قانون فوق قراردهند.

 

  با سپاس واحترام- پرسنل آزمایشگاههای بیمارستانهای سوانح وسوختگی(موسی کاظم ع) – فارابی – مدرس  شهراصفهان

 

/ 0 نظر / 38 بازدید