عرفان وتلطیف روح - شعری زیبا

 

 

شعری عرفانی وزیبا.چون دیدم شعرزیردرروی اینترنت موجودنبود آنراتایپ ودراین وبلاگ گذاشتم .باشدتامن راهم دعاکنید.

 

دل مابه غمزه بردی رخ مه نمی نمائی

به کجات جویم ای جان زکه پرسمت کجائی

بگشا نقاب وآن روبنمابه ماکه مارا

به لب آمدست جانهازمرارت جدائی

بنماندجانم ازدرد وبماند تا قیامت

به من اسم جان سپردن به تورسم دلربائی

نه چنان خراب ومستم که توان مرا کشیدن

زطریق عشق ورندی به صلاح وپارسائی

نفسی نقاب بگشا دل ودین ببربه غارت

که دمی خلاص یابم زغم منی ومائی

من اگرخطاست کارم بتوبس امیدوارم

بجزازتوکس ندارم که تومعدن وفائی

زسرنیازگفتم که گدای توست جانم

به کرشمه گفت قاسم توگدای پادشاهی

                                     قاسم انوارتبریزی   - قرن هشتم  

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید