انسانيت - دموکراسی حقوق بشر و کرامت انسانی

 -اين همه رامی توان دريک جمله که عارف واصل ابوالحسن خرقانی درب خانقاه خود نوشته است| پيدا نمود :

  هرکس دراين سرای درآيد آبش دهيدونانش دهيدواز ايمانش مپرسيد.چه آنکس که دردرگاه ايزد به جانی ارزد البته برخوان بوالحسن به نانی ارزد. 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید