عرفه

 

عرفه

عرفه خودنوعی عیداست روزی است که شیطان درغل وزنجیراست وخیلی سفارش شده برزیارت قبرمطهرحضرت اباعبدالئه (ع ) .امایک حکایت جالب وزیبا درموردعرفه :

1-روزعرفه ای بوده وامام سجاد متوجه سائلی می شودکه دست نیازبسوی بندگان درازمی کرده ؛امام سجادباتعجب به اومی گویدکه :امروزروزنیازخواستن ازبندگان نیست امروزروزحاجت طلبیدن ازمعبوداست.

2- زمانی دردل شب جبرئیل متوجه می شودکه خداوند بنده ای رالبیک گفت .جبرئیل متوجه زمین می شود وکسی رانمی یابد؛خدمت پروردگارعرض می کندکه معبودا من کسی رانمی بینم شماجواب چه کسی رادادی ؟

معبودیگانه می گوید:دلشکسته ای  دربتکده ای حاجت ومشکلی داردوروبروی بت خودنشسته وعاجزانه گریه می کند وازبت خودحاجتش رامی خواهداوبنده وآفریده من است راه رااشتباه رفته است.(نقل به مضمون اززبان آقای انصاریان که فرمودنداین داستان رادرمنابع فیض کاشانی مطالعه کرده است ).

عزیزان معبودماخیلی  مهربانترازآنست که درتصورمابگنجد اودنبال بهانه ای برای آمرزش بندگان وبهشتی کردن ماست؛نه بهانه ای که مارابه جهنم ببرد.

3-آیا می دانیدبزرگترین گتاه درصحرای عرفات چیست ؟ ناامیدی ازاینکه خداوندتورانبخشد.

4-می گویند که خداونددرروزعرفه ابتدا توجهش رابسوی زائران حضرت اباعبدالئه حسین (ع ) می کندوسپس به حاجیان صحرای عرفات نظرمی کند.{البته ناگفته نماندکه خداوندبسیط است ومحدودنیست نقصان وفقری ندارد که یاکربلا باشد یاصحرای عرفات می توانددرآن واحد همه جاباشدویاهیچ جانباشد واین قول احتمالا به علت اهمیت شهادت حضرت ابا عبدالئه (ع ) می باشد.}

 

/ 0 نظر / 19 بازدید