خدمت به خلق ازديدگاه شيخ بهائي

   

خدمت به خلق ازديدگاه شيخ بهائي

 

همه روزروزه بودن همه شب نمازكردن

همه ساله حج نمودن سفرحجازكردن

 

زمدينه تابه كعبه سروپابرهنه رفتن

دولب ازبراي براي لبيك به وظيفه بازكردن

 

به مساجدومعابدهمه اعتكاف جستن

زملاهي ومناهي همه احترازجستن

 

شب جمعه هانخفتن به خداي رازگفتن

زوجودبي نيازش طلب نيازكردن

 

به خدا كه هيچكس را ثمرآنقدرنباشد

كه به روي نو ميدي دربسته بازكردن

 

همچنين چه زيبا فرموده   باباافضل كاشاني :

 

گرزآن كه هزاربنده آزادكني                      ورزآن كه هزارمسجدآبادكني

ورزآن كه هزارشب درآيي  به نماز             آنت ندهد كه خاطري شادكني 

 

براستي راه شناخت ورسيدن به معبودكدام است ؟ شريعت يا طريقت يا عقل ؟

به ترتيب متشرعين وعرفا وفلاسفه روشهاي فوق راراههاي وصول به حق ميدانند

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید