قيام عاشورا

حسين جان دوباره ونه دوباره بلكه براي چندمين باروبارها وبارها ... ضميرناخودآگاهم بيداروصل توشده وچه پلها ونردبانهاكه به اميدشفاعتت ورضاي معبودتودرهم شكستم.محرم بوي سرزدن به مظلومان رامي دهد محرم بوي دادخواهي ازحقشان راميدهدحتي اگرهمه توراتكذيب كنندحتي اگرهمه تورا تردكنندچراكه توهم درروزعاشورا نسبت به طرف مقابل خيلي تنها وبي كس بودي امازنده واقعي توئي .

آقا اين دهه انگاركه اصلا جزء زندگي سالانه نيست وهمه يكدفعه باآمدن محرم درلاك خودفرومي روندانگاركه زندگي پوست اندازي مي كندورويشي دوباره دردين ايجادمي شود.شماچنددرصدازفاميلتان رادرعيدنوروزمي بينيد؟ وچقدرازآنهارادرتاسوعاوعاشورا ؟واين نيزازبركات قيام امام حسين است .پرورش يك روح تعاون ودسته جمعي .

امابراي چه ؟هيچ ازخودپرسيده ايم ؟ مگريك داغ چه مدت زنده است؟مگراحساس بيشترازيك عمرهم دوام مي آورد؟مثالي بزنم :

اگريك كلمه راازقرآن خارج كنيم وبه عنوان يك كلمه عربي بررسي كنيم آيابازهم آن قداست وكرامت قرآن رادارديانه ؟پس ببينيداگرقرآن مقدس وپاك است كه حتي مسح  بدون وضوآن گناه است به خاطركلمات وياحروف تنهانيست بلكه به خاطربارمعاني وانتقال پيام ومفهومي است كه دربردارد.به خاطررسالت معنائي است كه دربردارد همينطوراگرقرآن خواندن ثواب است به علت فهم ودرك وكاربردعملي دستورات آن درزندگي است. به علت هدفي كه داردخواندنش ثواب است.

قيام امام حسين هم همينطوراست پاسداشت سالانه آن براي بررسي محض رويدادنيست براي اين است كه حداقل دراطراف خودنگاهي بيندازيم درفاميل همسايه ها همكاران و..... اگرمظلومي وجودداردكه حقي ازاوضايع شده وتوانائي استرداد آنرانداردبايدبه كمكش بشتابيم بررسي ايثارابوالفضل است كه علي رغم تشنگي شديدي كه داشت وپس ازنوميدشدن ازرساندن آب به ياران امام حسين باآن كه ميتوانست خودش آب بنوشد اين كاررانكرد.   سال گذشته شاهددعواي مداحان دودسته عزاداري سرتريبون ونوبت خواندن بودم .اي واي ازاين عزاداريها بدون بينش كه موجب وهن دين است.خدائي چقدركارفرهنگي دراين ايام ميشود؟اگرنصف هزينه اين ديگهاصرف كارفرهنگي وعلمي براي بررسي اين قيام ميشدچه اثرات پايداري مي گذاشت  ميشد.

آقاي  محترمي كه قصدخدمت به امام حسين راداري  وتوانائي مادي هم داري بياباانتخاب ومعرفي يك كتاب خوب وجامع راجع به اين نهضت وبرگزاري يك مسابقه علمي ؛يك خدمت فرهنگي مانا وپايدارانجام بده وفرهنگ حسيني رادرجامعه ترويج بده .خدايابه عبادات عزاداريعاي مابينائي وبصيرت بخش وبرتعمق روزافزون آن بيفزاي  

 

/ 0 نظر / 15 بازدید