معمای بیل گیتس

دو اتاق در مجاورت هم قراردارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد دروناتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات ودر اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) مانمیدانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوطاست به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید هایکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلومکنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاقکلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهیدکلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید وهیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکهشما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرونآمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.
حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

اگر نتوانستید حل کنید به جواب آن در زیر مراجعه کنید.

 

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمدرضا احمدی

جالب بود