<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

کودک وبازی

 

 

مقدمه:


انسان نیاز به حرکت و جنبش داردو بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمنداندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه است. آمادگی جسمی و روحیبرای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفه بازی کودکان است. بنابراین، بازی هر چه گستردهتر، پیچیده ترو اجتماعی تر باشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردار می شود. کشفدنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریقارضا می کند. بازی تن و روان کودک را واکسینه می کند و مسوولیت های اجتماعی واقتصادی را که در آینده باید بدوش کشد به او می آموزد.
کودک با بازی کردنموقعیتی بدست می آورد تا اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پیدا کند و مهارت هایزندگیش را بیاموزد. رابرت وایت می گوید: "ساعات زیادی را که کودکان صرف بازی میکنند نمیتوان به هیچ وجه تلف شده تلقی نمود، بازی ممکن است شادی بخش باشد ولی دردوران کودکی یک کار جدی است." بدون تردید بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودکمحسوب می شود."
بازی دنیای کودکان است. با دنیایکودکان بازی نکنید."
 

 

تعريفبازی:


به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری کهبه صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود، بازیمی گویند.

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک:
-1 موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او راگسترش می دهد.
-2
موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.
-3
همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.
-4
با رعایت اصول  و مقررات آشنامی شود.
-5
همانندسازی با بزرگسالان را می آموزد.
-6
با مفهوم سلسله مراتبآشنا شده و آن را رعایت می کند.
-7
رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعیتجربه می کند.
-8
قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهودهرها می شود.
-9
حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

نقش بازی در رشد عاطفی کودک:
-1
نیازبه برتری جویی را ارضا می کند.
-2
موجب ابراز احساسات، عواطف، ترس ها و تردیدها،مهر و محبت، خشم و کینه و نگرانی ها می شود.
-3
تمایل به جنگجویی و ستیزه گری راکم می کند.
-4
برون نگری" کودک را افزایش می دهد.

نقش بازی در رشد جسمی کودک:
-1 موجبرشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن می شود.
-2
باعث تقویت حواس کودک میشود.
-3
نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند.
-4
کودک به توانمندیهای فکری و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک:
-1
دریادگیری زبان نقش بسزایی دارد.
-2
در رشد هوشی کودک بسیار موثر است.
-3
بامفاهیم ساخت، فضا و شکل آشنا می شود.
-4
رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود.
-5
موقعیت استفاده از قوه تخیل در کودک به وجود می آید.
-6

/ 0 نظر / 14 بازدید