درخت تنها میراث ماندگار طبیعی بشر

  

 

 

 

یک پیشنهاد بدیع وجالب (هرشهروند یک درخت )

 

هیچ به این فکرافتاده ایدکه چرامردم سرسبزی وطبیعت رادوست دارند؟جواب همه درتفسیراین آیه نهفته است که : انا للئه وانا الیه راجعون.انسانهاعلاقمندبه دانستن تاریخچه آباءواجدادوشجره نامه خودهستند.ذات مادی انسان ازطبیعت وخاک است (قرآن )به همین علت انسان دوست داردکه ازهمان نخلستانی که اوراببریده اند وجداساخته اند،به آن برگردد.

   

دولت برنامه های بریزدوبامشارکت وزارت جهادکشاورزی- شهرداریها- سازمان مراتع وجنگلهاوسازمان زمین شهری؛در20 کیلومتری خروجی مراکزاستانها،پارکهای جنگلی رااحداث کند+حفاری چاله درخت ودراسفندماه   شهروندان به شهرداری یا ...... مرا جعه کنندودرخت رایگان دراختیار آنها قراردهند/آنها به پارکهای جنکلی خروجی شهری که درتابستان حداکثر ترددرابه آن سمت دارندمراجعه کنندودرختی بکارندوباتابلو والمک آنرانشاندارکنند.دولت میتواندآن درخت رابه نام همان شخص شناسنامه دارکند/شخص مالک آن درخت شودودرتابستان درمراجعات برون شهری خودمثلا هفته ای یک 20 لیتری آب به آن درخت برساند/این درخت بزرگ می شودوبه نام خودشخص یادگاراومی ماند/زمانی که درخت 10 ساله شددولت آنراتحویل بگیردیاوارثین هرمرحومی به  عنوان یانام ازدست رفته شان آنرامراقبت ومحافظت کنند. دولت ازطریق رسانه ها+روزنامه هاوصداوسیمادرموردموضوع

بالا بایدبسترسازی وفرهنگ سازی وتبلیغ کنندوتشویقهائی ازطرف نظام برای مستقبلین این طرح درنظرگرفته شود.مثلا تخفیف ازطرف شهرداری برای عوارض

احداث مسکن یاوام ازدواج یااشتغال یا ..... این طرح رامی توان صبح های جمعه که به کوه صفه میرویم اجرا کرد اما درمکانی دیگر که درآن خبری ازآبادانی نیست / یامی توان برای دوست داران طبیعت آنرا اجرا  کرد.ازآنهایی که عاشق طبیعت هستند وموافق این طرح هستند خواهشمندم

که آمادگی خودراازطریق ایمیل بنده یا sms ( 09131058189 )به اطلاع من برسانند تاترتیب کارداده شود.

مرحوم پدرم جمله زیبائی می گفت :سه شغل است که عاقبت ندارد,سربری وتربری وصیادی { قصابی- قطع درختان سبز- شکار }

 

منتظر نظرات وپیشنهادات شما هستم .

غفوراحمدی ونهری 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید